حمید فلاح

مهندس حمید فلاح

سمت: مدیر عامل

محمد فلاح

مهندس محمد فلاح

سمت: مدیر بازرگانی

مدیر فروش آریانوین پارسه

مهندس رضا اسکندری

سمت: مدیر فروش

تماس : 09137305102

فروش آریانوین پارسه

مهندس عرفان کیخسروی

سمت: سرپرست فروش

تماس : 09137305105

فروش آریانوین پارسه

سیمین محمودیان

سمت: حسابدار

مدیریت
حمید فلاح

مهندس حمید فلاح

سمت: مدیر عامل

محمد فلاح

مهندس محمد فلاح

سمت: مدیر بازرگانی

واحد فروش
مدیر فروش آریانوین پارسه

مهندس رضا اسکندری

سمت: مدیر فروش

تماس : 09137305102

فروش آریانوین پارسه

مهندس عرفان کیخسروی

سمت: سرپرست فروش

تماس : 09137305105

واحد حسابداری
فروش آریانوین پارسه

سیمین محمودیان

سمت: حسابدار